Algemene voorwaarden


Artikel 1– Definities 
In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:

Bemiddeling: door tussenkomst van het gastouderbureau worden ouder en gastouder met elkaar in contact gebracht.

Gastouder: de natuurlijke persoon die in diens woning, of in de woning van de ouder, kinderopvang bieden/aanbieden en een overeenkomst heeft/hebben gesloten.

GOB: Het gastouderbureau is de organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt. Het gastouderbureau ziet toe op de kwaliteit van de opvang, die door de gastouder wordt aangeboden.

Kind: Het kind van de ouder, waarvoor de opvang wordt geregeld.

Koppeling: een, na kennismaking, geschikt bevonden koppeling tussen gastouder en ouder voor het regelen van de opvang.

Opvang: de opvang door gastouder van het kind, welke aanvangt op het moment dat ouder het kind aan gastouder toevertrouwt en eindigt op het moment dat ouder de verzorging van het kind overneemt.

Ouder: de ouder of voogd van het kind, die gebruik maakt van de diensten van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven en met haar een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gastouderbureau Buurtouders Eindhoven en de ouder, dan wel de gastouder voor het verlenen van de diensten die worden aangeboden door gastouderbureau Buurtouders Eindhoven.

Online platform: de website door middel waarvan de diensten van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven worden aangeboden.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart ouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden, die op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar zijn en bovendien te allen tijde op de website zijn te zien.
Artikel 3 – Diensten van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven bemiddelt bij het in contact brengen en koppelen van ouder en gastouder ten behoeve van de opvang.
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven begeleidt de opvang en adviseert de ouder en gastouder hierover.
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven heeft een inspanningsverplichting om te bemiddelen bij het in contact brengen en koppelen van ouder en gastouder. Ouder en gastouder hebben derhalve geen recht op enig resultaat, zoals het daadwerkelijk bieden van opvang.
 • Tussen ouder en gastouder komt een koppelings-/opvangovereenkomst van opdracht(geen arbeidsovereenkomst) tot stand, waarbij de ouder aan de gastouder opdracht geeft zorg te dragen voor de opvang. Deze overeenkomst komt pas tot stand als een verklaring omtrent gedrag van gastouder en alle andere volwassenen (>18) jaar die gedurende de opvang op de opvanglocatie aanwezig zijn en door gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is ontvangen.
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is geen partij bij de overeenkomst tussen ouder en gastouder en eventuele daaruit voortvloeiende achterstallige betalingen.
 • Als ouder één of meer kinderen wil laten opvangen bij een gastouder, dient dit altijd via gastouderbureau Buurtouders Eindhoven te geschieden. Het is gastouder en ouder niet toegestaan om de opvang rechtstreeks met elkaar te regelen, zonder gebruik te maken van de diensten van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven. Gastouder en ouder verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,-- per overtreding van het voorgaande onverminderd het recht van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven om schadevergoeding te eisen.
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven verzorgd in samenwerking met de Stichting Derden Gelden Buurtouders Nederland de kassiersfunctie zoals deze is beschreven in de Wet Kinderopvang.
Artikel 4 - Bemiddelingsovereenkomst
 • De bemiddelingsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
 • De overeenkomst waarmee de ouder of gastouder gastouderbureau Buurtouders Eindhoven de opdracht geeft een geschikte ouder of gastouder te vinden.
 • De bemiddelingsovereenkomst is per direct opzegbaar, dat geldt voor ouders en gastouders. De opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren. 
 • Bij opzegging door de ouder, dient de ouder dit tijdig kenbaar te maken aan de gastouder, zoals beschreven staat in de opvangovereenkomst tussen ouder en gastouder.
Artikel 5 – Opvangovereenkomst
 • De opvangovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
 • Nadat er een koppeling is, komen gastouder en ouder een uurtarief voor de opvang overeen.
 • Het overeengekomen uurtarief, de overeengekomen opvangdagen en opvanguren worden vastgelegd in de opvangovereenkomst.
 • De opzegtermijn voor de opvangovereenkomst bedraagt 1 maand, opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
Artikel 6 – Betalingen
 • Ouders die zijn aangesloten bij gastouderbureau Buurtouders Eindhoven krijgen maandelijks een factuur voor de afgenomen uren en een separate factuur voor de verschuldigde bemiddelingskosten.
 • Verschuldigde bedragen (zowel de afgenomen uren als de bemiddelingskosten) dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de afgesproken betaaldatum te zijn voldaan.
 • Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is gastouderbureau Buurtouders Eindhoven gerechtigd de wettelijke rente over de hoofdsom aan de ouders in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is gastouderbureau Buurtouders Eindhoven tevens gerechtigd de opvang stop te zetten.
 • Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de opvang is stopgezet wordt door gastouderbureau Buurtouders Eindhoven de niet betaalde factuur verwijderd. Deze niet betaalde uren worden ook niet doorgegeven aan de Belastingdienst. De ouder heeft daardoor over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag. 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 • De aansprakelijkheid van gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval onder deze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Artikel 8 – Klachtenprocedure
 • Klachten worden afgehandeld op basis van het gastouderbureau Buurtouders Eindhoven gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement is te raadplegen via de website van het desbetreffende gastouderbureau Buurtouders Eindhoven .
 • Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Artikel 9 – Pedagogisch beleidsplan
 • De gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan dat door gastouderbureau Buurtouders Eindhoven is opgesteld en te lezen is op de website.
 • De gastouder verklaart door ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst dat zij dit pedagogisch beleidsplan gelezen heeft.
 • De ouders van het minderjarig kind verklaren door ondertekening van de opvangovereenkomst dat zij instemmen met het pedagogisch beleidsplan.
Artikel 10 – Algemeen
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Wijzigingen op de bemiddelingsovereenkomst(en) en/of de opvangovereenkomst(en) kunnen slechts schriftelijk met goedkeuring van betrokken partijen ingevoerd worden.
Artikel 11 – Afwijkingen
 • Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen gastouderbureau Buurtouders Eindhoven en de (gast)ouder worden vastgelegd.  

Ben jij onze nieuwe collega?

Aanmelden

Gratis gebruik maken van ons online platform?

Aanmelden als ouder Aanmelden als oppas Aanmelden als gastouder

Contact

Buurtouders Eindhoven
Taxusrode 8
5709 HW Helmond

Telefoon: 06-83690133

Email: info@buurtouders-eindhoven.nl

KVK: 61502588

LRKP: 175065202


LRKP register bekijken
Downloads van Buurtouders Eindhoven

Algemene voorwaarden

Volg mij op

Buurtouders Eindhoven is te vinden op de volgende social media kanalen.